تخصص ما اعتبار ما

احداث نیروگاه خورشیدی

احداث نیروگاه خورشیدی

احداث نیروگاه خورشیدی

مقررات ومراحل خرید برق  تضمینی 20 ساله انرژی خورشیدی

1-داشتن انشعاب برق در محل متقاضی برای نصب سامانه برق خورشیدی.
2- مراجعه به شرکت توزیع برق برای عقد قرارداد 20 ساله به همراه کارت ملی وسند مالکیت وقبض برق مکان مورد نظر به نام متقاضی.
3- حداکثر ظرفیت توان قابل تقاضا محدود به ظرفیت انشعاب برق متقاضی وتا سقف 100 کیلووات می باشد.
4-صدور مجوز احداث نیروگاه وعقد قرارداد 20 ساله برای تمام مشترکین انواع تعرفه های خانگی،تجاری،صنعتی وکشاورزی.

5-تمام هزینه احداث نیروگاه وخریداری تجهیزات واجرای آن بعهده متقاضی بوده وبا نظارت شرکت توزیع برق انجام می شود.(معرفی پیمانکاران واجد شرایط وارائه مشخصات فنی تجهیزات مورد تأیید.)
6- نیروگاه خورشیدی توسط شرکت توزیع برق به شبکه متصل می شود وانرژی تولیدی آن با کنتور مجزا از کنتور انشعاب برق متقاضی اندازه گیری و خریداری می شود.
7- مصرف برق مشترک همچنان از انشعاب برق موجود مشترک می باشد واحداث نیروگاه خورشیدی هیچ تغییری در  هزینه برق مصرفی متقاضی ندارد.
8- قیمت خرید برق در حال حاضر برای نیروگاههای تا سقف توان 20 کیلووات به ازای هر کیلووات ساعت 8000 ریال (سالیانه حدود 14 میلیون ریال) و برای نیروگاههای با توان بیش از 20 تا 100 کیلووات به ازای هر کیلو وات ساعت 7000 ریال (سالیانه حدود 12 میلیون ریال)می باشد که هر دوماه یکبار به حساب متقاضی واریز می شود.ازسال یازدهم مبالغ فوق 30% کاهش می یابند.
9- هزینه سرمایه گذاری احداث نیروگاه خورشیدی در حال حاضر به ازای هر کیلو وات حدود 50 میلیون ریال است.
10- سازمانهای دولتی اجازه استفاده از بودجه دولتی برای احداث نیروگاه خورشیدی را ندارند،لیکن امکان واگذاری فضای ساختمان های اداری به صورت اجاره ای به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای این موضوع وجود دارد.در این صورت ارائه وکالت محضری واگذاری فضای ساختمان به سرمایه گذاری الزامی است.

 

 

درباره این مطلب نظر دهید
 

جهت اطلاع از آخرین اخبار و جدیدترین خدمات و محصولات فما سولار | مجری پروژه های برق خورشیدی و نیروگاه های خورشیدی در خبرنامه ما عضو شوید.